Årsrapport - vassdragsovervåking i Leira og Nitelva 2015

I 2015 har det blitt foretatt jevnlige prøver av fysiske og kjemiske vannkvalitetsparametere innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt. Resultatene fra fjorårets vassdragsovervåking er sammenstilt med foregående års undersøkelser av vassdragskjemi og -biologi. For detaljer, se Rambølls årsrapport.

pdf Årsrapport 2015 - kjemisk og fysisk vassdragsovervåking (4.42 MB)

Fangdammer som rensetiltak i jordbruksområder

Avrenning av partikler og næringsstoff fra jordbruksområder har en betydelig påvirkning på den økologiske tilstanden i Leira og Nitelva. I mange tilfeller kan tiltak på jordet bidra til å redusere avrenningen til et akseptabelt nivå. Andre steder kan det, på grunn av særlig stor avrenning eller en spesielt sårbar resipient, være behov for rensetiltak som fangdammer.

Hvor i nedbørsfeltet kan fangdammer være et egnet rensetiltak? Og hvilke særskilte hensyn må tas i ravinerte områder?

Les mer …

Asp og gjørs i Leira vannområde. Kunnskap, flaskehalser og langsiktig forvaltning

Sommeren 2012 gjennomførte Åge Brabrand ved Naturhistorisk Museum en kunnskapsinnheinting for å danne grunnlaget for den videre forvaltningen av asp og gjørs i Vannområde Leira - Nitelva. Utredningen ble påbegynt 1.6.2013 og det er ikke utført feltarbeid i forbindelse med undersøkelsen. Det er imidlertid etablert kontakt med Johan Persson og Tomas Loreth Upplandsstiftelsen, Uppsala og med Joel Berglund som nå jobber ved Länsstyrelsen i Uppsala.

pdf Asp og gjørs i Leira Vannområde. Kunnskap, flaskehalser og langsiktig forvaltning (1.46 MB)

Økologisk tilstand og vannkvalitet i Leira og Nitelva 2014

Vannkvaliteten og den økologiske tilstanden i Leira-Nitelva har blitt overvåket gjennom mange år (>30 år for enkelte stasjoner). Målet er at elvene og tilløpsbekkene skal gi gode oppvekstmuligheter for fisk, muslinger og andre stedegne arter, og at vannet skal ha en tilfredsstillende hygienisk kvalitet. 

Les mer …

Miljøråd i Vannområde Leira-Nitelva 2014

Som et tiltak for å oppnå god økologisk tilstand i Leira- og Nitelva-vassdragene fortsetter Vannområde Leira-Nitelva prosjektet med å gi relevante miljøråd til gårdbrukerne.

Romerike Landbruksrådgivning og Bioforsk er ansvarlige for prosjektet og er de som vil gi de konkrete rådene om rett miljøtiltak på rett plass. Bondelagene i området har en viktig rolle i prosjektet.

Det vil være åpne informasjons-/ temamøter og konkret rådgivning, enten i grupper eller individuelt på det enkelte gårdsbruk, vil bli gitt. Les mer  hos Romerike Landbruksrådgiving.

Evaluering av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Norge

Utgangspunktet for prosjektet var et behov for allmenngyldige data om kostnadseffektivitet og vurderinger av kost-nytte av ulike tiltak under ulike geografiske forhold. Dataene er bl.a. viktig i gjennomføringen av Vannforskriften, ettersom vannområdene må rangere tiltak i henhold til kost-effekt. Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom NILF og Bioforsk jord og miljø.

pdf Evaluering av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Norge (1.84 MB)

Flere artikler …