Temadag om kantsoner – 22. november 2011

Tirsdag 22. november 2011 arrangerte Vannområde Leira-Nitelva en temadag om kantsoner i Ullensaker rådhus. Hensikten var å få belyst kantsonenes betydning for biologisk mangfold, som erosjonshindrende tiltak og for fiskesamfunnene, både generelt og for Leira og Nitelva spesielt. Og kanskje få svar på: Hvordan skal den optimale kantsone være for å ivareta alle relevante forhold?

Det var stor oppslutning om temadagen med over 40 deltakere. Deltakerne var saksbehandlere fra kommunene (landbruk, kommunalteknikk og miljøvernrådgivere), fra Akershus fylkeskommune, fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Flere av bondelagene og bonde- og småbrukarlaget i vannområdet var representert, og det var også med representanter fra andre vannområder og fra Romerike landbruksrådgivning. Foredragsholderne var fra Romerike landbruksrådgivning, NVE, Asplan Viak, Biofokus ,NINA og Skedsmo kommune.

Temadagen kan litt skjematisk oppsummeres slik

Program:

11:30 Velkommen

11:40 Skjøtsel av kantsoner – hva er utfordringene for gårdbrukere i Leiravassdraget? v/Marit Berger, Romerike landbruksrådgivning

12:10 Erosjon på Romerike – hvorfor og hvordan? v/Jim Bogen, NVE

12:50 Kantsoner som erosjonshindrende tiltak. v/Nina Syversen, Asplan Viak AS

13:30 Kaffepause

13:40 Kantsonens betydning for biologisk mangfold i et jordbrukslandskap. v/Ulrika Jansson, Biofokus

14:20 Kantsonenes betydning for fisken (skjul, næringstilgang, mm). v/Børre Dervo, NINA

15:00 På kanten med loven. v/Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo kommune

15:15 Diskusjon og forsøk på oppsummering

15:45 Takk for i dag. Vel hjem.