Kartlegging av ørretens hemmelige liv i Leira

alt

Studentene Erik Friele Lie og Thomas Sørensen i gang med el-fiske sammen med professor Thrond Haugen.

Foto: Svein Hetland

Sommeren 2012 ble det gjennomført kartlegging av livshistorien til ørret i Leira.

Kartleggingen var del av et samarbeidsprosjekt med Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) på Ås.

I arbeidet med å kartlegge den økologiske tilstanden i norske elver benytter man ofte bunndyr og begroingsalger som biologiske parametre. Ved å studere forekomstene av disse kan man vanligvis danne seg et godt bilde av hvordan tilstanden i elven er. De spesielle økologiske forholdene i Leira med høy grad av leirepartikler i vannet gjør det i midlertid utfordrende å benytte bunndyr og begroingsalger som biologiske parametre. Derfor ble det sommeren 2012 samlet inn informasjon for å kunne bruke fisk som en biologisk parameter i klassifiseringsarbeidet. Sammen med masterstudentene Erik Friele Lie og Thomas Sørensen brukte professor Thrond Haugen fra UMB sommeren 2012 på å kartlegge livshistorien til fisk i Leira. Man er interessert i å finne ut mer om arter, mengder, aldersfordeling, gyteområder og vandringer til fisken. Hovedarten man har valgt å fokusere på i dette prosjektet er ørret. Ørreten ble fanget ved hjelp av el-fiskeutstyr og deretter PIT-merket før den ble sluppet ut igjen. El-fiske er en fangstmetode som ofte brukes i forskningssammenheng fordi den gjør fisken bevisstløs uten å drepe den. PIT-merking er i prinsippet det samme som ID-merking av kjeledyr. Etter merkingen av fisken ble antenner satt opp på forskjellige steder i elven. Disse registrerte hver gang en av de merkede fiskene passerer.

Prosjektet vil bidra til å danne et bilde av hvilke sidebekker ørreten bruker til gyting, om den vandrer ut i hovedelven og når den i så fall gjør det. Med utgangspunkt i den insamlede informasjonen vil man så bestemme hvor målestasjonene skal plasseres.

alt

Foto: Svein Hetland

alt

Foto: Svein Hetland

alt

Prosjektet ble omtalt i Romerikes Blad 7. juni 2012. Kilde: Romerikes Blad

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no