Gratis miljøråd i Lørenskog

Høsten 2017 tilbyr Vannområde Leira-Nitelva i samarbeid med Regionkontor landbruk gratis miljøråd til gårdbrukere i Lørenskog kommune. For å oppnå god vannkvalitet må det gjennomføres tiltak på mange ulike områder, og hensikten med prosjektet er å få økt gjennomføringsgrad av miljøtiltak i landbruket. Virkemidlene i Regionalt miljøprogram og SMIL-ordningen for landbruket er viktige verktøy for å få gjennomført disse tiltakene.

Landbruksrådgivningen Øst er leid inn sammen med NIBIO til å arrangere miljøråd høsten 2017. Det vil bli arrangert et oppstartsmøte 19. oktober hvor det blant annet vil bli gitt informasjon om prosjektet, om vannområdet og om miljøordningene RMP og SMIL.

Etter dette vil gårdbrukerne få mulighet til å delta på et grupperåd og individuelle miljøråd. På både gruppe- og individuelle miljøråd vil det gjennomføres markvandringer. Dette er en god arena for å diskutere og utveksle erfaringer, og det vil være fokus på jordarbeiding, gjødsling, hydrotekniske løsninger, fangdammer og vegeterte buffersoner. I etterkant av individuell rådgivning vil Landbruksrådgivningen utarbeide en plan for miljøtiltak på den aktuelle driftsenheten og det vil være mulighet til å få hjelp med å utarbeide en SMIL-søknad.

Endelig rapport fra prosjektet skal leveres til vannområdet innen 1. april 2018.Prosjektet er finansiert med midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det har vært gjennomført miljøråd i vannområdet flere ganger tidligere, for å lese om dette klikk her.