Gratis miljøråd i Vannområde Leira-Nitelva i perioden 2009 – 2014

Gratis miljøråd er et prosjekt som har som mål å få økt gjennomføringsgrad av miljøtiltak i landbruket. Virkemidlene i Regionalt miljøprogram og SMIL-ordningen for landbruket er viktige verktøy for å få gjennomført disse tiltakene. I Vannområde Leira-Nitelva har det vært arrangert miljøråd fem ganger i perioden 2009 til 2014. I 2017 er det sjette gangen vannområdet arrangerer miljøråd.

Vannområdets miljørådgivning startet i Leiravassdraget i 2009, og Nitelvavassdraget kom med fra og med 2012. Det er i løpet av denne perioden gjennomført individuelle miljøråd for til sammen 96 gårdbrukere i Leira og Nitelva.

Hovedutfordringene som det har blitt pekt på i denne perioden er utfordring med kanterosjon i elver og bekker og utdaterte hydrotekniske anlegg.

Tilbakemeldingene fra gårdbrukerne har vært positive, og flere har i etterkant kontaktet landbruksrådgivningen for hjelp til å utforme SMIL-søknader.

Gratis miljoråd til gardbrukere i Leriras nedborfelt 2009
Gratis miljoråd til gardbrukere i Leriras nedborfelt 2012
Gratis miljoråd til gardbrukere i Leriras nedborfelt 2014