Kartlegging av edelkreps i vannområdet 2021

Edelkreps

Edelkreps (Astacus astacus) lever i ferskvann og er i Norge utbredt på Østlandet fra Østfold til Telemark. Den er også satt ut enkelte andre steder i landet. Edelkrepsen blir opptil 17-18 cm lang, og foretrekker vann som ikke er for surt, og vann som er relativt varmt i sommermånedene. Den trives best på fast og steinet grunn, og er nattaktiv. Den spiser snegler, muslinger, forskjellige mark og litt planter.

I Norge er edelkrepsen sterkt truet, og den største trusselen mot edelkreps i Norge er krepsepest og signalkreps (Pacifastacus leniusculus). Krepsepest er en sykdom som skyldes en eggsporesopp og fører til total dødelighet hos edelkreps. Signalkrepsen er ofte bærer av krepsepest og har blitt satt ut ulovlig enkelte steder i Norge. Edelkrepsen kan smittes av krepsepest ved at signalkreps settes ut/sprer seg, at syk edelkreps sprer seg oppstrøms i vassdraget eller ved at fangstutstyr med smitte er brakt inn i landet av turister/fiskere. Krepsepest ble første gang oppdaget i Norge i 1971.

Andre trusler mot edelkrepsen er forurensning som forsuring, nedslamming og fysiske inngrep.

Prosjektet

Dette er et flerårig prosjekt som startet i 2017 ved ett initiativ fra kommunene Lunner, Nittedal og Skedsmo. De gjennomførte en kartlegging av edelkreps i Nitelva, og i aktuelle sidebekker. Som en følge av dette valgte vannområdet å søke midler i 2018 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å få kartlagt edelkreps også i Leiravassdraget, inkludert Kverndalsbekken/Tveia, Gjermåa og aktuelle sidebekker. Med nye midler fra Fylkesmannen fulgte vannområdet opp med nye kartlegginger i 2019 og 2020. Under er en oppsummering av de to planlagte edelkrepsprosjektene for 2021. For tidligere års krepseundersøkelser, se her.

Edelkrepsprosjekter 2021

I år springer det ut to nye edelkrepsprosjekter basert på resultatene Utmarksforvaltningen avdekket i 2020. Det ene prosjektet blir en oppfølgende kartlegging av funnet av edelkreps i Gjerdrumsgjermenningen. Ti vannforekomster oppstrøms for Gjerdrumsgjermenningen skal nå også bli prøvefisket, som vil være innenfor Nannestad, Nittedal og Gjerdrum kommunegrenser.

Det andre prosjektet følger opp alle tidligere kartlegginger gjort i Østmarka med en forvaltningsplan for edelkrepsen. Forvaltningsplanen vil ta for seg de bestandene som tidligere har vært registrert i Østmarka, og hvordan tilstanden til bestandene er i dag. Det vil også bli redegjort for hvilke aktuelle tiltak som bør gjennomføres for å forbedre leveforholdene og øke bestandene av edelkreps. 

Under prøvefiske vil det bli lagt ut teiner. Vi ber om at disse får ligge i fred, slik at prøvefisket gir så riktige resultater som mulig. Ved spørsmål kan daglig leder i vannområdet kontaktes på e-post: line.gustavsen@lillestrom.kommune.no.

Vannområde Leira-Nitelva har mottatt støtte fra Statsforvalteren til de to prosjektene, og Utmarksforvaltningen og NINA står for gjennomføring av prøvefisket og planutvikling. Rapporter på begge prosjektene forventes før nyåret.