Kartlegging av ørret og fiskevandringshindre på Romeriksåsene

Romeriksåsene er et skogsområde som ligger i kommunene Skedsmo, Nannestad, Gjerdrum og Nittedal i Akershus fylke, og Lunner kommune i Oppland fylke. Området er en del av Oslomarka som er landets viktigste område for friluftsliv, og Romeriksåsene er et populært turområde for befolkningen i regionen, deriblant sportsfiskere.

Starsjobekken

Området har tidligere vært påvirket av sur nedbør, noe som har ført til vanskelige forhold for fisk. Mange av vannene her har derfor blitt kalket i lang tid, og det har blitt satt ut ørret (Salmo trutta) i mange vann. På slutten av 90-tallet ble det utført en del undersøkelser av fisk i området, men det har vært lite oppfølging av resultatene. Fisk er veldig følsom for menneskeskapte endringer, sur nedbør og fremmede arter, og kan derfor gi oss mye informasjon om tilstanden til vannforekomstene.

Om prosjektet

Vannområdet har i samarbeid med Norsk jeger- og fiskerforbund-Akershus satt i gang et prosjekt på Romeriksåsene. I prosjektet skal tidligere undersøkelser følges opp, vandringshindre for fisk skal kartlegges og tettheten av fisk skal undersøkes. Menneskeskapte vandringshindre vil bli kartlagt, fotografert og målt opp og det vil bli gjort en vurdering på om det er mulig å utbedre vandringshinderet ved å for eksempel lage en fisketrapp. For å undersøke fisketettheten vil det bli utført ett prøvefiske ved bruk av el-apparat. Fiskens lengde og vekt vil bli målt, og det vil bli samlet inn litt skjellmateriale slik at det er mulig å gjennomføre aldersanalyser. Målet med dette prosjektet er å kunne fastsette hvilken økologisk tilstand vannforekomstene med tanke på fisk, og å forbedre forholdene for fisk på Romeriksåsene.

Studieområdet

Området som er valgt ut ligger i Nannestad, Nittedal og Gjerdrum kommuner. Det vil blant annet bli gjennomført undersøkelser i områdene rundt Storøyungen, Gjerdrums- og Kirkebygjermenningen, Stein- og Damsortungen og Fiskeløysa.