Prosjektgruppe

Prosjektgruppa skal sikre framdrift og god faglig oppfølging av prosjektet ved at gruppa

  • utfører de oppgaver styringsgruppa har vedtatt
  • bidrar til at oppgavene blir løst i samsvar med prosjektets målsetninger
  • bidrar til planlegging, organisering, koordinering, igangsetting og gjennomføring av delprosjektene i henhold til aktivitets- / fremdriftsplan
  • gir innspill til temagruppene
  • foreslår tiltak / delprosjekter
  • koordinerer overvåking av vannkvaliteten for hele vassdragene og med årlig rapportering
  • etablerer og formidler gjensidig informasjon om arbeidet internt i egen organisasjon og eksternt
  • utarbeider en forpliktende handlingsplan som følger opp tiltaksplaner / vassdragsplaner og som viser gjennomføringen i hver enkelt kommune innenfor tiltaksområdene. Planen skal utarbeides på grunnlag av vedtatte planer i den enkelte kommune og gi innspill til vedtak og rullering av kommunale planer
  • sørger for at forhold med budsjettmessige konsekvenser blir spilt inn til budsjettansvarlige i den enkelte eierkommune

Ved behandling av saker som bare berører ett av vassdragene, kan man innkalle bare de aktuelle medlemmene av prosjektgruppa.

Per 30.11.16 er følgende medlemmer av prosjektgruppa:

Statens vegvesen Ola Rosing Eide
Fet Ann-Kathrine Kristensen
Skedsmo Elisabeth Borge
Gjerdrum Bjarte Hunnestad/Monica Gudim
Sørum Vebjørn Pollen
Lørenskog Terje Martinsen
Nittedal Bjørn Rønholt
Nannestad Ikke avklart pt
Rælingen Linda A. Grimsgaard
Akershus Fylkeskommune Anja Winger
Lunner Kari-Anne Steffensen Gorset
Regionkontor landbruk Ida Marie Gjersem
Ullensaker Anette Åkerstrøm
Oslo Terje Wold
Gran Trygve Rognstad
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling Kari Engmark
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin miljøvernavdeling Simon Haraldsen

 

Referater fra møter i prosjektgruppa finner du her, eller i lenken på venstre side av skjermen

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no