Rapporter

Fangdammer som rensetiltak i jordbruksområder

Avrenning av partikler og næringsstoff fra jordbruksområder har en betydelig påvirkning på den økologiske tilstanden i Leira og Nitelva. I mange tilfeller kan tiltak på jordet bidra til å redusere avrenningen til et akseptabelt nivå. Andre steder kan det, på grunn av særlig stor avrenning eller en spesielt sårbar resipient, være behov for rensetiltak som fangdammer.

Hvor i nedbørsfeltet kan fangdammer være et egnet rensetiltak? Og hvilke særskilte hensyn må tas i ravinerte områder?

 

Fangdammer er konstruerte våtmarker der de naturlige renseprosessene optimaliseres ved å legge til rette for sedimentasjon av partikler og partikkelbundet fosfor samt biologisk og kjemisk tilbakeholdelse av næringsstoffer. Fangdammer har også andre positive miljøeffekter som tilbakeholdelse av pesticider, parasitter og bakterier. Fangdammene holder tilbake partikler som kan fylle opp strender og vassdrag, og de gir en flomdempende effekt. De øker også diversiteten i landskapet og bidrar til økt biologisk mangfold.

Bioforsk (nå Nibio) har tidligere kartlagt aktuelle tiltak mot jordbruksforurensning i Leira og Nitelvas nedbørsfelt, og foreslått 15 lokaliteter for bygging av fangdammer i Nitelvas nedbørsfelt og 41 lokaliteter i Leiras nedbørsfelt. Få av disse er blitt realisert, men opprettelsen av et kommunalt fangdamfond i Nittedal i 2014 gir håp om økt innsats på dette området. Opprettelsen av et kommunalt fangdamfond i Lørenskog har tidligere gitt gode resultater med hensyn på tiltaksgjennomføring. Etablering og vedlikehold av fangdammer er relativt kostnadskrevende sammenlignet med andre miljøtiltak i jordbruket. For å sikre at de mest kostnadseffektive miljøtiltakene blir prioritert, har VO Leira-Nitelva initiert et prosjekt for å få kartlagt hvilke av de foreslåtte dammene i Nitelvas nedbørsfelt som vil være mest kostnadseffektive. Potensielle positive og negative tilleggseffekter utover fosforrensing er vurdert og grunneiere/brukere er orientert. Regionkontor landbruk har ledet prosjektet, som er fullfinansiert av Fylkesmannen gjennom Klima- og miljøprogrammet.

Resultatene fra prosjektet - oppsummert i NIBIO-rapportene 1-30-2015 og 1-31-2015 – gir et godt grunnlag for videre tiltaksplanlegging og tiltaksgjennomføring. Tilleggsutredningen om vannmiljøtiltak i raviner vil være et nyttig verktøy for kommunene i tilfeller hvor ulike forvaltningsmessige hensyn kan komme i konflikt med hverandre. Den gir et forslag til metodikk for å vurdere inngrep i raviner, og viser med to konkrete eksempler hvordan metodikken kan benyttes.

pdf Oppfølging, prioritering og planlegging av fangdammer i Nitelvas nedbørsfelt (11.22 MB)

pdf Vannmiljøtiltak i raviner - muligheter og utfordringer (19.28 MB)