Styringsgruppe

Styringsgruppa har ansvaret for å lede og koordinere arbeidet, sørge for nødvendig politisk avklaring og fastsette de årlige rammene for aktivitetene gjennom å innstille / vedta

  • hensiktsmessig organisering, herunder opprette og avslutte faglige temagrupper, samt bestemme interesseorganisasjonenes plass i organisasjonen
  • endringer i mandatet
  • tiltaksprogram og innspill til Vannregionens forvaltningsplan, samt foreta prioriteringer i prosjektet etter innstilling fra prosjektgruppa
  • en forpliktende handlingsplan som følger opp forvaltningsplanen og som viser gjennomføringen i hver enkelt kommune innenfor tiltaksområdene, samt kontrollerer denne
  • aktivitetsplan som konkretiserer hvilke oppgaver som skal gjennomføres hvert år med fastsatte frister / milepæler og angivelse av ansvarlige, samt kontrollere denne
  • budsjett og finansiering, samt ha den overordnede økonomistyring

Videre skal styringsgruppa

  • Vedta arbeidsoppgaver for prosjektgruppa
  • Formidle felles initiativ overfor overordnede myndigheter og felles opptreden i relevante saker, hvor dette er hensiktsmessig
  • Ta avgjørelser i prinsipielle spørsmål som ikke er delegert til prosjektgruppa
  • Arbeide for å sikre finansieringen

Ved behandling av saker som bare berører ett av vassdragene, kan man innkalle bare de aktuelle medlemmene av styringsgruppa

 

Per 25.11.16 er følgende medlemmer av styringsgruppa:

Sørum Marianne Grimstad Hansen
Gjerdrum Anders Østensen
Rælingen Øivind Sand (nestleder)
Nannestad Hans Thue
Skedsmo Boye Bjerkholt (leder)
Lunner Halvor Bratlie
Ullensaker Tom Staahle
Nittedal Inge Solli
Oslo Anna Maria Aursund
Fet John Harry Skoglund
Akershus Fylkeskommune Lone Kjølsrud
Gran Willy Westhagen
Lørenskog Ernst-Modest Herdieckerhoff
Akershus Bondelag Jens Thori Kogstad (observatør)
Fylkesmannen Oslo og Akershus Are Heden (observatør)

 

Referater fra møter i styringsgruppa finner du her, eller i lenken på venstre side av skjermen.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no