Temagruppe kommunalteknikk

Temagruppene skal på generellt grunnlag

  • Gi de nødvendige faglige innspillene fra hver kommune på de oppgavene som styringsgruppa og prosjektgruppa har fastsatt
  • Føre prosjektets forutsetninger tilbake til den enkelte kommune og innarbeide disse i rådmannens forslag til kommunal planlegging
  • Initiere og foreslå aktiviteter / delprosjekter overfor prosjektgruppa
  • Koordinere og benytte faglige ressurser i kommunene og bidra til kompetanseutvikling på fagområdet

Temagruppe kommunalteknikk tar for seg problemstillinger knyttet til påvirkning på vannmiljø som følge av avrenning fra tette flater i by / tettsted / veier, avrenning fra fyllinger, deponier o.l., avrenning fra spredte avløp, utslipp fra kommunalt avløpsnett samt påvirkning fra kommunale renseanlegg. Per 15.05.17 er følgende medlemmer av temagruppe kommunalteknikk:

Lørenskog Terje Martinsen
Rælingen Linda A. Grimsgaard
Nittedal Abdel Burkan
Gran Trygve Rognstad
Lunner Kari-Anne Steffensen Gorset
Oslo Ingen fast representant
Sørum Liv Thea Hanestad
Fet Nazhad Chawshin
Nannestad Steinar Karlsen
Gjerdrum Monica Gudim (leder)
Skedsmo Tone Helland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Simon Haraldsen
Ullensaker Anette Åkerstrøm
NRA Eirik Rismyhr
Statens vegvesen Ola Rosing Eide

 

For referater fra møter i temagruppe kommunalteknikk se her, eller i lenke på venstre side av skjermen

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no