Kartlegging av edelkreps

Kartlegging av edelkreps i vannområdet 2020

Edelkreps

Edelkreps (Astacus astacus) lever i ferskvann og er i Norge utbredt på Østlandet fra Østfold til Telemark. Den er også satt ut enkelte andre steder i landet. Edelkrepsen blir opptil 17-18 cm lang, og foretrekker vann som ikke er for surt, og vann som er relativt varmt i sommermånedene. Den trives best på fast og steinet grunn, og er nattaktiv. Den spiser snegler, muslinger, forskjellige mark og litt planter.

I Norge er edelkrepsen sterkt truet, og den største trusselen mot edelkreps i Norge er krepsepest og signalkreps (Pacifastacus leniusculus). Krepsepest er en sykdom som skyldes en eggsporesopp og fører til total dødelighet hos edelkreps. Signalkrepsen er ofte bærer av krepsepest og har blitt satt ut ulovlig enkelte steder i Norge. Edelkrepsen kan smittes av krepsepest ved at signalkreps settes ut/sprer seg, at syk edelkreps sprer seg oppstrøms i vassdraget eller ved at fangstutstyr med smitte er brakt inn i landet av turister/fiskere. Krepsepest ble første gang oppdaget i Norge i 1971.

Andre trusler mot edelkrepsen er forurensning som forsuring, nedslamming og fysiske inngrep.

Prosjektet

Dette er et flerårig prosjekt som startet i 2017 ved ett initiativ fra kommunene Lunner, Nittedal og Skedsmo. De gjennomførte en kartlegging av edelkreps i Nitelva, og i aktuelle sidebekker. Som en følge av dette valgte vannområdet å søke midler i 2018 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å få kartlagt edelkreps også i Leiravassdraget, inkludert Kverndalsbekken/Tveia, Gjermåa og aktuelle sidebekker. Med nye midler fra Fylkesmannen fulgte vannområdet opp med nye kartlegginger i 2019 og 2020. Under er en oppsummering av kartleggingen i 2020, se egne sider for tidligere år.

2020

Prosjektet i 2020 bygger på de tidligere kartleggingene. Det ble gjort en videre kartlegging i Østmarka basert på funnene fra 2019, i tillegg til prøvefiske og burforsøk i kommunene Gjerdrum og Nannestad. Utmarksforvaltningen AS er leverandøren som har utført kartleggingene av edelkrepsbestandene i vannområdet fra 2017, og er også leverandøren for oppfølgingen i 2020.

Østmarka:

I Østmarka ble en rekke vann prøvefisket etter edelkreps. Av de 12 undersøkte vannene ble det kun funnet edelkreps i to vann, Tappenbergvannet og Røyrivannet, hvor bestandene var små. Ut fra vannprøvene peker Utmarksforvaltningen på lave kalsium-verdier som forklarende årsak til de svake bestandene. Overvåking av vannkjemi gjennom resten av året, spesielt jern og pH, ble anbefalt, sammen med kalking.

Leira og Gjermåa:

I Leira og Gjermåa ble det gjennomført burforsøk for å avdekke om lokalitetene er egnede for edelkreps. I Leira var burene satt ut vest for Oslo lufthavn, og i Gjermåa ble bur satt ut nord for Ask (se rapport for kart med punkter). Til sammen 87 hannkreps ble satt ut i burene, som sto ute fra august til oktober. Overlevelsen var svært høy, med sterk strøm som største tilsynelatende utfordring. Det ble anbefalt å redusere bestanden av mink, hvilket er en stor predator på kreps, og å se på vannkjemi gjennom resten av året, spesielt jern og pH.

I Gjermåa og Gjerdrumsgjermenningen (innløpet til Gjermåa) ble det prøvefisket, hvor det ble funnet en tynn bestand med edelkreps. Det ble anbefalt å fiske ut de største hannene da de opptrer som kannibaler, og kan redusere populasjonsveksten. Videre ble det også anbefalt med videre prøvefiske og mer overvåking på vannkjemi gjennom resten av året, spesielt jern og pH.

Metoder

Totalt ble det prøvefisket 585 teinedøgn fordelt på de 12 vannene i Østmarka, Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa. Det det ble brukt kyllingvinger som åte i teinene, som var av spiraltypen. Teinene sto i ett døgn før de ble tatt opp. For å unngå å spre eventuell smitte mellom vassdrag ble teinene desinfisert i 10% hypoklorittløsningen i minst 10 minutter ved flytting mellom områder, hvilket forebygger spredningen av krepsepest. I de prøvefiskede vannene ble det også tatt vannprøver og gjort vurdering av subratet. Detaljer om vannverdiene, substratet og registrert kreps er beskrevet i rapporten.

Rapporten kan du lese her: Edelkrepskartlegginger i vannområde Leira-Nitelva 2020 

Aktuelle prosjekter

Vannovervåking
Vannovervåking
Fisk på Romeriksåsene
Fisk på Romeriksåsene
Kartlegging av edelkreps
Kartlegging av edelkreps
Kartlegging av vasspest
Kartlegging av vasspest
© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no