Kartlegging av edelkreps i vannområdet 2017

Nitelva starter i Harestuvannet, som trolig bidrar med jevnlig tilførsel av edelkreps nedover i Nitelva. Edelkrepsbestanden i Nitelva er en naturlig bestand som er blitt svekket de senere årene, og Nitelva er definert som krepsepestførende vassdrag nedstrøms Rotnesfossen. For å få mer kunnskap om krepsebestanden i Nitelva og årsakene til at bestanden reduseres valgte kommunene å sette i gang dette prosjektet.

Utmarksavdelingen i Akershus fikk oppdraget med å undersøke krepsebestanden, og i september 2017 kartla de 15 stasjoner i selve Nitelva og 10 stasjoner i sidebekker. I tillegg tok de vannprøver på hver stasjon.

Metode

På hver lokalitet ble det fisket med 5 teiner og på enkelte stasjoner ble det i tillegg utført elektrisk fiske. Som åte ble det brukt kyllingvinger for å unngå risikoen med å overføre krepsepest eller andre sykdommer fra åtefisk. Teinene stod ute i ett døgn før de ble tatt opp. Hver kreps ble så målt, kjønnsbestemt og skallets hardhet ble vurdert. For å forhindre spredning av krepsepest ble det kjøpt inn nye teiner til undersøkelsene, og de ble desinfisert/tørket før det ble flyttet mellom sidebekkene.

I tillegg til å undersøke om det er kreps på de ulike stasjonene kartla utmarksavdelingen mulige trusler mot edelkreps på hver stasjon, samt for Nitelva samlet.

Resultater

I forbindelse med prosjektet ble det også laget en liten informasjonsfilm, den kan du se her: