Kartlegging av edelkreps i vannområdet 2019

Prosjektet er delt inn i to deler, del en er oppfølging av kartleggingene som var i 2018, mens del to er kartlegging av edelkreps i Lørenskog og Rælingen. Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har fått oppdraget med å følge opp både del en og to. De vil starte med feltarbeid i august. Hvis du skulle observere teiner i elvene på dette tidspunktet, så vennligst la de ligge i fred.

Del 1:

Område

Nordbytjernet: I Nordbytjernet i Ullensaker vil det bli gjennomført et prøvefiske for å undersøke om det er edelkreps i vannet. Om det ikke blir kreps i teinene, vil det være aktuelt å ta vannprøver for å undersøke eDNA.

Kverndalsbekken/Tveia: I Kverndalsbekken ble det funnet en god bestand med edelkreps i 2018. I 2019 vil det bli gjennomført ytterligere kartlegging for å se hvor grensa for edelkrepsen går. I tillegg skal elva befares for å finne lokaliteter som egner seg for biotopforbedring. 

Leira: I de øvre delene av Leira vil kiselalger bli kartlagt for å kunne si mer om hvordan vannkvaliteten er i området. I tillegg er det aktuelt å gjennomføre burforsøk for å undersøke om det kan være noen kortvarige utslipp eller krepsepest i vassdraget. Flere lokaliteter er aktuelle.

Gjermåa: I Gjermåa ble det i 2018 kun registrert en edelkreps. Når det ble funnet en er det gode sjanser for at det er flere, det vil derfor bli utført ytterligere undersøkelser i 2019. Både teinefiske, elfiske, burforsøk og eDNA er aktuelle metoder i Gjermåa.

Rotua og Vikka: Det ble ikke funnet edelkreps i Rotua og Vikka i 2018, men begge hadde habitater som egner seg for edelkreps. I Rotua var det høye jernverdier og lite kalsium noe som gjør elva lite aktuell for edelkreps. i 2019 vil det bli tatt vannprøver for å undersøke eDNA for å med større sikkerhet kunne si om det er edelkreps i vassdragene eller ikke.

Del 2:

Område

Østmarka: Flere vann vil bli kartlagt i Østmarka, og alle lokalitetene hadde edelkreps i 1995. Det er svært interessant å se hvordan det står til med edelkrepsbestanden i disse vannene 24 år etter siste kartlegging. 

Ellingsrudelva og Fjellhamarelva: Disse elvene skal kartlegges ved at de prøvefiskes på 5-7 stasjoner i hver elv. Aktuelle sidebekker vil bli befart og prøvefisket om de har potensiale for edelkreps.

Metode

Det vil bli prøvefisket  med fem teiner, samt elektrisk fiske der det egner seg. Det vil bli brukt nyinnkjøpte teiner i prosjektet for å minimere risikoen for å spre krepsepest. I tillegg vil undersøkelsene starte øverst i vassdragene, og alt utstyr vil bli desinfisert/tørket før det flyttes mellom sidebekker. Som åte vil det bli brukt kyllingvinger som ikke utgjør noen smitterisiko. Teinene vil stå ute i ett døgn før de sjekkes for kreps.

 Endelig rapport fra prosjektet vil foreligge innen 1. november 2019.