Kartlegging av vasspest i vannområdet

Kartlegging av vasspest i vannområdet

 

I august og september 2018 vil det bli gjennomført en kartlegging av vasspest for å øke kunnskapen om hvor i vannområdet denne fremmede arten finnes. I dag vet vi at det er vasspest i Nordbytjernet i Ullensaker kommune, og i Svellet i Fet/Rælingen. Norsk institutt for vannforsking (NIVA) har fått oppdraget med å kartlegge vasspest.

 

Vasspest - Elodea canadensis

Vasspest er en vannplante som vokser helt under vann og har skudd som kan bli flere meter lange. Planten kommer opprinnelig fra Nord-Amerika og ble første gang registrert i Norge i 1925, og kom hit mest sannsynligvis som hageplante og akvarieplante. Vasspesten sprer seg med skuddfragmenter eller vinterskudd, og det holder med en plantebit på et par cm for at den skal kunne spre seg videre. Planten sprer seg lett nedover i vassdrag hvor den har slått seg til. Vasspesten kan føre til tette masser som gjør det vanskelig å benytte vannet til for eksempel bading, og den kan også føre til tap av biologisk mangfold. Den er blant annet nevnt som en mulig trussel for edelkreps.

 

Område

Det er et relativt stort område som vil bli undersøkt for vasspest. Store deler av Tveia/Kverndalsbekken er ikke et egnet leveområde for vasspest, men områder som er mer stillestående vil bli undersøkt, likeså en dam i nærheten. Leira vil bli undersøkt et par steder nord for utløpet til Tveia og vil i gjennomsnitt bli sjekket hver 5-7 km. Vasspesten trives best i områder med roligere vann, så rundt 30 steder vil bli undersøkt inkludert Gjermåa, Isakbekken og kroksjøene Stilla og Ringstilla.

 

Metode

Feltarbeidet vil bli gjennomført i første halvdel av august, og hvert område vil bli undersøkt ved snorkling i 15 minutter. Dette er en effektiv metode som også minimerer sjansene for å spre vasspest. En erfaren botaniker og snorkler vil bevege seg i et sikk-sakk-mønster langs elvebredden. Tørrdrakt og snorkelutstyr vil bli desinfisert mellom hvert prøvepunkt slik at man ikke skal spre vasspest videre.

I tillegg til feltundersøkelsene så vil det i september bli tatt miljøDNA (eDNA) på 10 ulike steder for å sjekke om vasspest er til stede. Når plantene begynner å visne i september slipper de ut DNA til sine omgivelser, og dette kan da være sporbart i vannprøver. På denne måten er det mulig å finne vasspest på områder hvor man ikke har observert den visuelt.

 

Resultater

NIVA gjennomførte prosjektet som planlagt, og i midten av november var den endelige rapporten klar. De undersøkte 23 lokaliteter, og det ble kun funnet vasspest i Isakbekken i Skedsmo. Nordbytjernet i Ullensaker, Merkja og Svellet i Skedsmo ble ikke undersøkt da det er vel dokumentert at det finnes vasspest på disse lokalitetene. Det er gode nyheter at vasspesten ikke har klart å etablere seg flere steder i det undersøkte området, og det viktigste tiltaket vi kan gjennomføre er å informere brukerne av vassdraget om hvordan man skal unngå spredning.

Hele rapporten kan leses her: Kartlegging av vasspest i Vannområde Leira-Nitelva 2018.

Aktuelle prosjekter

Vannovervåking
Vannovervåking
Biologisk overvåking
Biologisk overvåking
Fisk på Romeriksåsene
Fisk på Romeriksåsene
Kartlegging av edelkreps
Kartlegging av edelkreps
Gratis miljøråd
Gratis miljøråd
Kartlegging av vasspest
Kartlegging av vasspest
© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no