Kartlegging av vasspest i vannområdet

 

I august og september 2018 vil det bli gjennomført en kartlegging av vasspest for å øke kunnskapen om hvor i vannområdet denne fremmede arten finnes. I dag vet vi at det er vasspest i Nordbytjernet i Ullensaker kommune, og i Svellet i Fet/Rælingen. Norsk institutt for vannforsking (NIVA) har fått oppdraget med å kartlegge vasspest.

 

Vasspest - Elodea canadensis

Vasspest er en vannplante som vokser helt under vann og har skudd som kan bli flere meter lange. Planten kommer opprinnelig fra Nord-Amerika og ble første gang registrert i Norge i 1925, og kom hit mest sannsynligvis som hageplante og akvarieplante. Vasspesten sprer seg med skuddfragmenter eller vinterskudd, og det holder med en plantebit på et par cm for at den skal kunne spre seg videre. Planten sprer seg lett nedover i vassdrag hvor den har slått seg til. Vasspesten kan føre til tette masser som gjør det vanskelig å benytte vannet til for eksempel bading, og den kan også føre til tap av biologisk mangfold. Den er blant annet nevnt som en mulig trussel for edelkreps.

 

Område

Det er et relativt stort område som vil bli undersøkt for vasspest. Store deler av Tveia/Kverndalsbekken er ikke et egnet leveområde for vasspest, men områder som er mer stillestående vil bli undersøkt, likeså en dam i nærheten. Leira vil bli undersøkt et par steder nord for utløpet til Tveia og vil i gjennomsnitt bli sjekket hver 5-7 km. Vasspesten trives best i områder med roligere vann, så rundt 30 steder vil bli undersøkt inkludert Gjermåa, Isakbekken og kroksjøene Stilla og Ringstilla.

 

Metode

Feltarbeidet vil bli gjennomført i første halvdel av august, og hvert område vil bli undersøkt ved snorkling i 15 minutter. Dette er en effektiv metode som også minimerer sjansene for å spre vasspest. En erfaren botaniker og snorkler vil bevege seg i et sikk-sakk-mønster langs elvebredden. Tørrdrakt og snorkelutstyr vil bli desinfisert mellom hvert prøvepunkt slik at man ikke skal spre vasspest videre.

I tillegg til feltundersøkelsene så vil det i september bli tatt miljøDNA (eDNA) på 10 ulike steder for å sjekke om vasspest er til stede. Når plantene begynner å visne i september slipper de ut DNA til sine omgivelser, og dette kan da være sporbart i vannprøver. På denne måten er det mulig å finne vasspest på områder hvor man ikke har observert den visuelt.

 

Resultater

NIVA skal skrive en rapport hvor de beskriver prosjektet, lokalitetene og de skal foreslå tiltak som kan forhindre at vasspest sprer seg videre i vassdragene. Når rapporten er klar vil den bli lagt ut her.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no