Overvåking av vannplanter, begroingsalger og bunndyr

Overvåking av vannplanter, fastsittende alger (begroingsalger) og bunndyr skal gjennomføres hvert tredje år. Denne typen overvåking kaller vi biologisk overvåking. En av årsakene til at vi gjennomfører biologisk overvåking er at responsen på endret vannkvalitet skjer gradvis og stort sett over tid. Undersøkelser av biologiske parametere gir derfor et bedre bilde av hvordan vannmiljøet er enn det en enkelt vannprøve gjør. De siste biologiske prøvene ble tatt i vannområdet høsten 2014. I 2017 er det derfor på tide for å ta nye prøver av begroingsalger, vannplanter og bunndyr. I 2017 er det Cowi som har fått i oppdrag å ta prøver av bunndyr og begroingsalger, mens det er Faun Naturforvaltning som tar prøvene av vannplanter.

Begroingsalger

Begroingsalgene vokser fast på samme sted, og dette gjør de kan brukes til å indikere miljøtilstanden på voksestedet. Disse begroingsalgene er følsomme for både forsuring og eutrofiering (gradvis økning av næringssalter i vann som fører til oppblomstring av alger). Slike forandringer i vannkvaliteten kan føre til endringer i både antall og i hvilke arter som finnes på stedet.

For å undersøke begroingsalger undersøker man en ca. 10 meter lang elvestrekning ved å bruke en vannkikkert, og det tas prøver av alle synlige begroingsalger. For å få tatt prøver av mikroskopiske alger samler man inn 10 steiner på hver prøvelokalitet og børster overflaten til hver stein med en tannbørste. Algene blir så undersøkt i mikroskop og identifisert.

Bunndyr

Bunndyr er små virvelløse dyr som lever hele eller deler av livet på bunnen i ferskvann. Dette er stort sett insekter, men også mark, igler, snegler, muslinger og små krepsdyr er bunndyr. Blant disse bunndyrene finnes det arter som er veldig sårbare ovenfor forurensning og arter som trives godt selv i svært forurensede vann. Dette gjør at bunndyr er en veldig god gruppe å studere for å få kunnskap om vannkvalitet og økologisk tilstand.

Bunndyrene blir samlet inn ved å bruke sparkeprøvemetoden. Dette går ut på at man har en håv i vannet og sparker oppstrøms håven i 3 x 1 minutt. Dette gjør at bunndyrene slipper taket og føres inn i håven. Bunndyrene som går i håven tas med på laboratoriet hvor de identifiseres.

Vannplanter

Ekte vannplanter er planter som lever helt neddykket i vann eller har blader flytende på vannoverflaten. Disse vannplantene er følsomme for endringer i vannkvalitet og variasjon i vannivået i innsjøer. Vannplantene undersøkes en gang i perioden juli-september og bør dekke ulike leveområder i innsjøen. For å undersøke vannplantene bruker man ofte båt, vannkikkert og en kasterive, og undersøkelsen skal foregå fra vannkanten og så dypt ned som plantene vokser. Alle plantene blir så identifisert til art.