Utredning av biotopforbedrende tiltak i Nitelva

Nitelva har på strekningen langs Hakadal ungdomsskole blitt flyttet østover/rettet ut i perioden etter 1946. Opprinnelig var strekningen sterkt meandrerende, og de 900 meterne som elvestrekningen har i dag er ca. halvparten av det opprinnelige arealet. Slike fysiske inngrep samt endringer i vannføring kan føre til redusert økologisk tilstand, og slike hydromorfologiske endringer regnes for å være blant de mest utbredte inngrepene i vassdrag i Norge og Europa.

Denne flyttingen har gjort at substratet i dag ikke er det opprinnelige, men homogent og utstabilt. Elvas tverrprofil er slett med en svakt utviklet djupål langs den østre bredden. Kantvegetasjonen er relativt velutviklet flere steder og gir langs østre bredd skygge, skjul og næring til fisk som står i djupålen. Fisk er særlig følsomme for hydromorfologiske endringer, deriblant kanalisering og endring av vannføring, da dette endrer habitatet i elva, det blir ofte mindre variasjon og færre skjulesteder. Også andre arter som edelkreps og elvemusling kan påvirkes av hydromorfologiske endringer.

Vannområdet har på bakgrunn av dette søkt om og mottatt midler fra Miljødirektoratet til å gjennomføre ett prosjekt høsten 2019 for å utrede hvilke biotopforbedrende tiltak som kan gjennomføres for å få bedre kvalitet på denne elvestrekkningen. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har fått oppdraget, og vil i august starte med å kartlegge edelkreps, kreps, elvemusling. De vil også vurdere økologisk tilstand på elvestrekning med tanke på hydromorfologi, og de skal komme med forslag til tiltak som kan gjennomføres for å bedre elvestrekningen. 

Vi er svært glade for å sette igang dette prosjektet, og ser frem mot sluttrapport som skal foreligge innen 15. desember 2019.